طراح گرافیک ، علاقه مند در زمینه مطالعات کسب و کار و توسعه فردی