یک عدد دانشجوی کامپیوتر ، فوتبالی ، در تلاش جهت آدم شدن