به دنبال لرزشِ صدای ظالم هنگامِ پایان، آزادی میخواهم. پیج نقاشی هام: @roots.ofme