ایگو دشمن است!

ایگو دشمن است!
تعریف ایگو: اون بخشی از هویتمون که بهش "خود یا "نفس" میگیم.رایان هالید...