مطالب مرتبط با

خواندن

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۲

کتاب را نخوانیم،کتاب را اقامه کنیم!

کتاب را نخوانیم،کتاب را اقامه کنیم!
کتاب را نخوانیم،کتاب را اقامه کنیم!حتماً بهتر از من می دانید که در قرآ...