مغزی که منابع محاسباتیش هرز میره

مغزی که منابع محاسباتیش هرز میره
ذهنی که بیشتر از اینکه درگیر وظایفش باشه درگیر حاشیه‌هاست