چه کسی به ما اهمیت می دهد؟

چه کسی به ما اهمیت می دهد؟
یکی از بهترین سوال ها برای پرسیدن از خودمان این سوال است. چه کسی به ما...