پرنده ی کوچک خوشبختی

° برای «سوگند» امروز دلِ کوچکی داری و جهانِ کوچکی. فردا، دلِ بزرگی دار...