نظر بدید، ایده مهم است یا شناخت بازار یا…

نظر بدید، ایده مهم است یا شناخت بازار یا…
در ادامه چند شرکت بزرگ و موفق آی تی رو نوشته ام، که هر کدام به نوعی غو...