زد بتوان بر قدم خویش گام!

زد بتوان بر قدم خویش گام!
گر نبود خنگ مطلی لگامزد بتوان بر قدم خویش گامور نبود مشربه از زر ناببا...