این نیز کی میگذرد

این نیز کی میگذرد
روزمرگی یک سعید قاسم زاده ، که دچار فرسودگی شغلی شده رو در این پست بخو...