مطالب دسته‌‌بندی

فلسفه

تعداد کل نوشته‌ها: ۶۲

حسود هرگز نیاسود!

حسود هرگز نیاسود!
☼ پرسش: استاد! من هميشه به اطرافم نگاه می‌کنم و از آن‌چه ديگران دارند...