علیرضا شعرباف مشهد هستم / دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد / دارنده مدال نقره سومین دوره المپیاد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی /باور به زندگی در سایه ها دارم و انسانی معمولی ام(: