جان فورد؛ شکوهمندتر از سینما

جان فورد؛ شکوهمندتر از سینما
فیلم های جان فورد ماندگار است. راز این ماندگاری، فقط در یک نکته است؛ ف...