یک مشاور کسب و کار که می‌خواد دنیا را جای بهتری برای زندگی کنه و اینجا از فکرهای روزانه‌ش می‌نویسه.


تاملی 7159 کلمه‌ای درباره اهمال‌ کاری

تاملی 7159 کلمه‌ای درباره اهمال‌ کاری
( قاعدتاً برای یک آدم پشت گوش انداز خوندن 7000 کلمه کار دشواریه. برای...

خوشبختی یا موفقیت؛ مساله این است

خوشبختی یا موفقیت؛ مساله این است
مثل هر روز داشتم فکر می‌کردم که شاید امروز آخرین روز زندگی من باشه. آر...

پدر، مادر! تا کجا و چه زمانی دوست داشتن شما قرار است جلوی آزادی مرا بگیرد؟

تا کجا و چه زمانی دوست داشتن شما قرار است جلوی حق آزادی من بایستد؟حوال...