یک مشاور کسب و کار که می‌خواد دنیا را جای بهتری برای زندگی کنه و اینجا از فکرهای روزانه‌ش می‌نویسه.