فرامرز هستم فقط همین . باید بگم قلم خوبی برای نوشتن ندارم ولی تا حد توان سعی می کنم ، خوب بنویسم .


شبکه های اجتماعی مد یا هوس نیستند

شبکه های اجتماعی مد یا هوس نیستند
باید بدونیم که شبکه های اجتماعی مد یا هوس زودگذر نیست آمدند که بمانند...