درمورد خودم که همون داستان میوه بر شاخه شدم/ سنگپاره در کف کودک ... در مورد کار هم www.avash.co رو زدیم که حال آدما رو خوب کنیم؛ غم نان اگر بگذارد...