مدیر محصول تلینا. فروشندگی رو همزمان با تحصیل و از کف بازار شروع کردم، مشاوره تحصیلی، بازاریابی میدانی، بازاریابی تلفنی، طراحی کمپین تبلیغاتی و مدیریت فروش از جمله کارهایی بوده که تا امروز انجام دادم.