برنامه نویس سیستمی هستم ولی عاشق ریاضی، فیزیک و فلسفه