حاصل ذوق و هنر، خون جگر بود مرا... این هم از بی هنری های هنر بود مرا!