روزنوشت هاي دختري كه از آينده ميترسه و در زمان حال به دنبال خود واقعي ش ميگرده...