کارشناس ارشد علوم سیاسی، روزنامه نگار و نویسنده در زمینه فناوری، تکنولوژی و خودرو