چندبار به صورت اتفاقی وارد اکانت های همکلاسی هام تو فیسبوک شدم، خیلی لذت بخش بودولی خب نمیخواستم یک مجرم باشم و آی تی رو شروع کردم، بعد از چندتجربه واردمجموعه تماشا شدم و الان در ساناگسترسبز حضوردارم.