پیشتر یک برنامه نویس، فی الحال به دنبال گمشده‌ام در دنیای کسب و کار می‌گردم. https://www.linkedin.com/in/kouchakyazdi/