با کتاب خوندن سفر می‌کنم و سعی می‌کنم از سفرها بنویسم.