یادگیری عمیق

یادگیری عمیق
یادگیری عمیق، روشی در علم هوش مصنوعی که تأثیرات شگرفی بر زندگی ما خواه...