از موسیقی‌هایی که گوش می‌کنم می‌نویسم؛ و حاشیه‌هایش البته.