نوشتن رو دوس دارم، تا چیزی به نام من چاپ بشه کلی طول کشید، حدود یک سال. حالا دوس دارم غیر از مقاله نوشتن، کتاب بنویسم