ببین،من اینطور حسش میکنم.حرفم را می توانی بفهمی؟آیا برای تو هم همین حس را دارد؟


فقط يه راه براى از بين بردن حسادتى كه داره زندگيت رو خراب ميكنه هست!

من یه آدم حسودم!تلاشی برای حسود بودن نمی‌کنم اما هستم!چرا؟ نمیدونم.مشخ...