دانشجوی فناوری اطلاعات و جوینده‌ی آینده برای گردرگ