دانشجوی داروسازی هستم اما نسبت به همه چی تو این دنیا کنجکاو...