دکتری مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران و موسس-مدیرعامل استارتاپ سهمتو


پست‌های احمد خلیلی جعفرآباد در

انتشارات جادوبی