دکتری مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران و موسس-مدیرعامل استارتاپ جادوبی هستم. در اینجا از موضوعات مختلف مدیریتی خواهم نوشت


پست‌های احمد خلیلی جعفرآباد در

انتشارات جادوبی