مطالب مرتبط با

دانشگاه

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۱۲

روح دانشجویی سخت بیمار شده و حال او وخیم است

امروز از کنار دانشکده رد میشدمتنها بودم و فرصت کردم بیشتر به اطرافم تو...

یک شروع خودمانی

یک شروع خودمانی