سوال از من؛جواب از شما!(قسمت دوم:که چی بشه؟!)

سوال از من؛جواب از شما!(قسمت دوم:که چی بشه؟!)
به نظر شما عبارت«که چی بشه»یکی از بازدارنده ترین،یاس آفرین ترین و ناام...