مطالب مرتبط با

شعر

تعداد کل نوشته‌ها: ۴۸

هر خرابه‌ای ما را با خودش اشتباه می‌گیرد!

هر خرابه‌ای ما را با خودش اشتباه می‌گیرد!
ما بناهای محکمی بودیم، بولدوزرها خرابمان کردند. بعد از این هر خرابه‌ا...