درباب چهره‌ی ژانوس‌وار عقل:

فلسفه‌ی اسپینوزا و کانت را می‌توان بالغانه‌ترین و درخشان‌ترین دقایق...