کافران، منافقین، مومنین و پیامبران ( فدای چه چیزی می‌شوی؟)

کافران، فدای خودشان می‌شوند.یک حصار سفت و سخت دور «خود»شان می‌کشند، هم...