پررررررانرژی ترین دختری که من میشناسم! ...که میخواد خیلی جاها رو منفجر کنه!