آینده همین جاست!

آینده همین جاست!
دوست دارم از آینده شروع کنم. آینده شاید جذاب ترین، مبهم ترین و حتی وحش...