آینده پژوه / کمی استارتاپیست یعنی عاشق دنیای طراحی، طراحی از نگاه انسان ناخردمند! عاشق اینم که بدونم انسانها چطور فکر می کنند و تصمیم می گیرند(اقتصاد رفتاری). راستی یادم رفت بگم: آینده همین جاست!