امیرم ، گاهی از UI/UX گاهی از مهارتهای زندگی مینویسم