دانشجوی فوق لیسانس صنعتی اصفهان ،اعاشق کتاب و نوشتن ، دنبال کننده ی علایق خود ....