زنگ انشاء ، فرصتی که قدر ندانستیم!

زنگ انشاء ، فرصتی که قدر ندانستیم!
آیا هنوز واضح و مبرهن است که علم بهتر از ثروت است؟