نویسنده نیستم. گهگاهی برای بهتر شدن حالم چند خطی مینویسم.