نوشتن بهترین راه معرفی من به خودمه. کانتنت مارکتر و عاشق فیلم، موسیقی، پیاده روی و رادیو چهرازی.