گاه‏ نوشت ‏های یک بازایاب خرده‌نوشته‌ها، تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها، خاطرات، اخبار و اتفاقات و درس‌های غیرحضوریِ یک شیفته‌ی بازاریابی حمیدرضا قاضی ‏مقدم | دانشجوی دکتری بازاریابی | دانشگاه علامه


خرده تحلیلی بر تلاش‏های (یک کشور فرضی در) مقابله با کرونا به مثابه یک کمپین تبلیغاتی و راز ضد و نقیض به نظر رسیدن پیام‏های مقابله با کرونا؛

خرده تحلیلی بر تلاش‏های (یک کشور فرضی در) مقابله با کرونا به مثابه یک کمپین تبلیغاتی و راز ضد و نقیض به نظر رسیدن پیام‏های مقابله با کرونا؛
این یک تحلیل کوتاه است؛ متناسب با بضاعت سخن و زمان و مکان. در مورد ابع...