شاگرد و يادگيرنده اي در فضاي مديريت و بازاريابي، دكتري مديريت استراتژيك، دانشجوي هميشگي دانشگاه علامه