کار و بارم نرم افزار است و با کتاب و فیلم و موزیک دوپینگ میکنم.