طراح تجربه کاربری، رابط کاربری و گرافیک. پژوهشگر و ایده پرداز رشد سازمانی و بهبود کسب و کار. این جا از چیزهایی که در مسیر مطالعاتم در حوزه های گوناگون بهشان بر می خورم و به نظرم جالب می آیند می نویسم.