چندسالی هست که در زمینه مدیریت پروژه فعالیت میکنم و حدود یک ساله در زمینه مشاوره فعالیت میکنم. خواستم با این وبلاگ قدمی در آموزش مسائل مدیریت پروژه برداشته باشم.