یه نوجوون عاشق نوشتن، قدم زدن، تجربه کردن و یاد گرفتن