یک دانشجوی ادبیات هستم که در اینجا گاه و بیگاه از ادبیات، زبانشناسی، فلسفه، هنر، موسیقی و تنهایی می‌نویسم. گاهی هم از تجربیاتم به عنوان یک معلم زبان. گاهی هم انگلیسی می‌نویسم: https://bit.ly/2NHsrDy